P3

Η τρέχουσα κατάσταση της Ψηφιοποίησηs στην Κύπρο

Εισαγωγή

Μέσα στο 2013, η Κύπρος επηρεάστηκε από την οικονομική και την κρίση των τραπεζών στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, μετά την εφαρμογή προγράμματος μεταρύθμισης, η Κύπρος αποχώρησε από το πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2016.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μέτρια θέση όσον αφορά τον τομέα της καινοτομίας και χαρακτηρίζεται από μεσαία προς χαμηλά επίπεδα ψηφιοποίησης.

Αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί σε διαρθρωτικές διαφορές από τις περισσότερες οικονομίες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη χαμηλή συμβολή με όρους προστιθέμενης αξίας, κατασκευής υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας, τις ελεγχόμενες από το εξωτερικό επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Δείκτη European Commission’s Digital Economy and Society (DESI) 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκθέσεις του 2017 και 2018, η Κύπρος έχει βελτιωθεί στους τομείς της συνδεσιμότητας, της χρήσης υπηρεσιών Διαδικτύου, της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, αν και εξακολουθεί να είναι σε χαμηλότερη θέση από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, η Κύπρος παρουσίασε λιγότερο καλή εικόνα όσον αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του 2019.

Στo mobile broadband take-up, η Κύπρος είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, είναι σε πολύ χαμηλότερη θέση από τον μέσο όρο της ΕΕ στην υιοθέτηση ταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων. Σχεδόν το ένα έκτο των Κυπρίων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο και οι μισοί δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η προσφορά ειδικών ΤΠΕ παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο, μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους :

*Είναι πιθανόν το περιεχόμενο αυτό να αλλάζει κάθε χρόνο.

 

Δραστηριότητες

Μελλοντικός Μετασχηματισμός/Εξελίξεις

Η καινοτομία που σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και ιδιαιτέρως με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στήριξη του τρέχοντος αργού ρυθμού μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα στην Κύπρο, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη, όπως:

 1. Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αύξηση της διαφάνειας
 2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
 3. Βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών και ενίσχυση της αξιοπιστίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.
 4. Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της εξοικονόμησης πόρων και χρόνου.

Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε ξεχωριστά πλαίσια, και συνδέονται με την εθνική στρατηγική R&Ι και το οικοσύστημα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Υιοθέτηση στρατηγικών όπως η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και η Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Εστίαση σε κορυφαίες τεχνολογίες όπως οι Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technologies (DLT), Big Data and Internet of Things (IoT).
 3. Υποστήριξη υποδομών που σχετίζονται με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και την Πληροφορική γενικότερα.
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για υποστηριχτεί ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία υιοθετείται στην καθημερινή ζωή καθώς και η εκτεταμένη αναστάτωση που προκλείται στα επιχειρηματικά μοντέλα και στην αγορά εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο, μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:


*Είναι πιθανόν το περιεχόμενο αυτό να μεταβάλλεται κάθε χρόνο.

Δραστηριότητες:

­­­­­­­­­­­­­­

Τεχνητή Νοημοσύνη & Τεχνολογία Blockchain στην Κύπρο

Τενχητή Νοημοσύνη

Το “AI National Strategy” έργο προτείνει δράσεις για την χρήση και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο, και βασίζεται στην δράση 1.4: Πρωτοβουλία δράσης, στους τέσσερις κύριους πυλώνες του συντονισμένου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όνομα “A European approach to Artificial Intelligence”.

Η δράση 1.4: Πρωτοβουλία δράσης – Αυτή η δράση έχει κρίσιμο ρόλο στην ενημέρωση και εφαρμογή της “AI National Strategy”, καθώς διασφαλίζει την συνεργασία του ΟΗΕ με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων τεχνητής νοημοσύνης , η οποία υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του σχεδίου, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με το έργο στον πρωθυπουργό. Η ομάδα ειδικών του ΟΗΕ θα θέσει τους σχετικούς στόχους και τα χρονοδιαγράμματα, θα αποφασίσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης, θα καθορίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα διαχειριστεί τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται κατά την υποβολή πολιτικής συστάσεων σχετικά με την επικοινωνία. Επιπρόσθετα, προτείνεται να συσταθούν ανεξάρτητες ομάδες εργασίας, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλα ενδιαφερόμενα για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέρη.

Η Κύπρος έχει τους εξής στόχους:

 • Δημιουργία προγραμμάτων για την προώθηση και την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους οργανισμούς (ακαδημαϊκός κόσμος, δημόσιες, ευρύτερες και τοπικές κυβερνητικές δομές, ιδιωτικός τομέας και επιχειρήσεις)
 • Εμπλουτισμός και διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων δεδομένων στην Κύπρο
 • Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος
 • Επέκταση των δεξιοτήτων των ειδικών Τεχνητής Νοημοσύνης και γενικότερα των ανθρώπινων πόρων των οργανισμών και των εταιρειών
 • Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης
 • Οικοδόμηση διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμμετοχής της Κύπρου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών.


Blockchain Technology

Η Κύπρος έχει κερδίσει δικαιολογημένα την φήμη ως χώρα για την παροχή ποιοτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτός ο τομέας υφίσταται επί του παρόντος μια ταχεία μεταμόρφωση με πολλές μακροπρόθεσμες συνέπειες από τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες και τις κοινωνικοοικονομικές τάσεις. Αυτός ο μετασχηματισμός στην πραγματικότητα αλλάζει τις δομές της αγοράς και παρέχει ευκαιρίες τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες εταιρείες να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιφέρουν αλλαγές στον τομέα.

Οι νέες τεχνολογίες είναι μια μοναδική ευκαιρία για αλλαγή/μετασχηματισμό του εθνικού προϊόντος, καθώς η Κύπρος μπορεί να είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα καινοτομίας και ανάπτυξης παγκοσμίως με μια ισχυρή τεχνολογική υποδομή και ένα καινοτόμο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο, μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:


*Είναι πιθανόν το περιεχόμενο αυτό να μεταβάλλεται κάθε χρόνο.

Δραστηριότητες:

H5P for Artificial Intelligence: https://h5p.org/node/879425

H5P for Blockchain Technology: https://h5p.org/node/879436