8.2 Σύνδεση Μηχανημάτων και Αγροκτημάτων

Η Γεωργία 4.0 αφορά την συνδεσιμότητα

Η εισαγωγή νέων εργαλείων και πρακτικών στις επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετηθεί η Γεωργία 4.0 για την αύξηση της παραγωγικότητας κρίνεται απαραίτητη. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η δυνατότητα απομακρυσμένης συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής δεδομένων.

Η δυνατότητα της συνδεσιμότητας των γεωργικών εργαλείων οδηγεί σε σημαντική πρόοδο στον τομέα της γεωργίας. Η ανάπτυξη της ακρίβειας στον τομέα καθίσταται πλέον δυνατή και θα αυξήσει τη σαφήνεια του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, θα αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι ανταλλαγές δεδομένων στο επιχειρηματικό οικοσύστημα και η ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε νέες υποδομές και εργαλεία αποτελεί αναγκαιότητα.

Προγνωστική συντήρηση

Ένας ακόμα λόγος για την εφαρμογή της συνδεσιμότητας σε μια επιχείρηση του αγροτικού τομέα είναι η προληπτική συντήρηση. Η εφαρμογή της συνδεσιμότητας επιτρέπει στους κατασκευαστές να παρακολουθούν τη χρήση κάποιου προϊόντος. Μπορούν να εντοπίσουν σε πολύ πρώιμο στάδιο μια απώλεια απόδοσης και να προβούν σε προληπτικές εργασίες συντήρησης. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται βοηθούν τον κατασκευαστή να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις χρήσεις που γίνονται ώστε να βελτιώσει τη σειρά προϊόντων του.

Μια άλλη χρήση της συλλογής δεδομένων είναι η βελτίωση των πρακτικών παραγωγής, των καλλιεργειών και των εργαλείων. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να επιτρέψει την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και καυσίμων.

Σύμφωνα με άρθρο των Jess Noris και Jessica Βland, που δημοσιεύθηκε στο Nesta.org

(https://www.nesta.org.uk/blog/precision-agriculture-almost-20-increase-in-income-possible-from-smart-farming/)

η συλλογή δεδομένων θα μπορούσε να επιτρέψει αύξηση του εισοδήματος κατά 20%, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση ζιζανιοκτόνων και καυσίμων κατά 10% – 20%.

Ωστόσο, αυτές οι περιπτώσεις χρήσης θα χρειαστούν χρόνο για να αναπτυχθούν, καθώς απαιτούν εκτεταμένες συλλογές και ανταλλαγές δεδομένων στο επίπεδο του οικοσυστήματος (επιτρέποντας την ανάλυση δεδομένων σε διάφορες περιπτώσεις).

Συνδεδεμένα οικοσυστήματα

Η ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας (precision agriculture – PA) βασίζεται κυρίως στην ικανότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Όμως, προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα και να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή, τα δεδομένα χρειάζεται να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν για να προκύψουν πρότυπα για τις καλλιέργειες – αγροκτήματα. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων και τη συνεργασία πολλών παραγόντων με πολλά και δυνητικά αντικρουόμενα συμφέροντα. Η οργάνωση αυτών των ανταλλαγών δεδομένων θα αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο στην αλυσίδα αξίας της ικανότητα παραγωγής γνώσης από δεδομένα και της δημιουργίας επιχειρηματικού μοντέλου υπηρεσιών βελτιστοποίησης.

Ενδιαφέρον πληροφορία!

4.1 Εκατομμύρια

Σύμφωνα με το βιβλίο <Industry 4.0: Managing the digital transformation>, αυτός είναι ο αριθμός των data points που θα παράγει ένα μέσο αγρόκτημα το 2050!

Πηγή: Industry 4.0: Managing The Digital Transformation By Alp Ustundag, Emre Cevikcan

Εργασία

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/726338