8.1 Η ανάγκη της υιοθέτησης της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) στον τομέα της γεωργίας.

Ψηφιοποίηση της γεωργίας

Οι συνήθεις μηχανές (όπως οι ελκυστήρες) στη γεωργία μετατρέπονται σε μηχανές Industry 4.0, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν την δυνατότητα «αυτογνωσίας» και «αυτοδιδασκαλίας», έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των επιδόσεων και της συντήρησης της γεωργίας συνολικά.

Οι βασικές ανάγκες της Industry 4.0 στους τομείς της γεωργίας αποσκοπούν στην κατασκευή μιας ανοικτής, έξυπνης πλατφόρμας παραγωγής για την δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, παρακολουθώντας την κατάσταση και τις θέσεις ενός προϊόντος καθώς και με την σύσταση οδηγιών για την εποπτεία των γεωργικών διαδικασιών.

Αυτοματοποίηση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αυτοματοποίηση αποτελεί σημαντικό και αναγκαίο παράγοντα για τον μετασχηματισμό του κλάδου της γεωργίας. Η αυτοματοποίηση θα αυξήσει την παραγωγικότητα μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Με τη μείωση τους στη γραμμή παραγωγής, το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα για την εργασία με τις μηχανές και την συντήρηση τους, μειώνοντας έτσι το κόστος και αυξάνοντας τα κέρδη.

Η Industry 4.0 επιτρέπει στις εταιρείες να συνδυάζουν παραγωγικότητα και ταχύτητα για να ανταποκριθούν πιο άμεσα στην αγορά, καθιστώντας τα συστήματα πιο παραγωγικά και ανταγωνιστικά. Οι εταιρείες που επιλέγουν να μην ακολουθήσουν αυτή την τάση, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η γεωργία 4.0 θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση έξυπνων καλλιεργειών μέσω νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η αποδοχή αυτών των τεχνολογιών από μεμονωμένους αγρότες εξαρτάται από άλλους πρόσθετους παράγοντες, όπως η χρηστικότητα και ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών.

Για αυτόν τον λόγο χρειάζονται γεωργικές προσεγγίσεις επί του θέματος. Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια της έξυπνης γεωργίας θα καταστεί βιώσιμη για το μέλλον. Για τους αγρότες, η αλλαγή και η ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου παραγωγικού συστήματος που θα διαρκέσει στο μέλλον. Οι ιδέες αυτές αποτελούν τη βάση ενός ανταγωνιστικού κλάδου.

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/726250