8.4. Προκλήσεις για την γεωργία

Υιοθέτηση

Η πλήρης υιοθέτηση των τεχνολογιών 4.0 στη γεωργία θα απαιτήσει χρόνο, αν και οι πρακτικές και η νοοτροπία που επικρατεί στον αγροτικό τομέα είναι θετικά. Ο τομέας αυτός θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις από την τυποποίηση των τεχνολογιών μέχρι το να είναι σε θέση να επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις τεχνολογίες.

Η ανάπτυξη της Γεωργίας 4.0 απαιτεί o τεχνολογικός εξοπλισμός να είναι συμβατός με τα πρότυπά της. Με τη διάρκεια ζωής του γεωργικού εξοπλισμού, αυτά τα πρότυπα είναι σημαντικά.

Πράγματι, δεδομένης της διάρκειας ζωής του γεωργικού εξοπλισμού, τα πρότυπα είναι ανάγκη να διασφαλίσουν ότι όλες οι επιλογές που γίνονται (κυρίως τεχνολογικές, όπως για παράδειγμα λογισμικό) είναι συμβατές με το νεότερο εξοπλισμό και υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές και άλλους βιομηχανικούς κλάδους.

Η ανάγκη να υπάρξουν πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων και επικοινωνίας που να συνδέουν τα διαφορετικά συστήματα σε ένα ενοποιημένο σύστημα που να καλύπτει όλες τις πτυχές της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να υιοθετηθεί στη Industry 4.0.

Αγρότες/Γεωργοί

Μια άλλη πρόκληση που προκύπτει κατά την διαδικασία υιοθεσίας των παραπάνω είναι η ικανότητα των αγροτών να επενδύουν και να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις πρακτικές τους. Πολύ συχνά, το κύριο ζήτημα με τους αγρότες είναι τα χαμηλά οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μικρή δυνατότητα να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις.

Ένας άλλος παράγοντας στην υιοθέτηση της Γεωργίας 4.0 είναι η ηλικία. Σύμφωνα με άρθρο που δημοσίευσε το Euroactiv (Farming 4.0: The future of agriculture?), το 2013, πάνω από το 56% των αγροτών στην Ευρώπη ήταν άνω των 55 ετών. Λόγω αυτού, οι ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού του τομέα είναι περιορισμένες και απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις στην σχετική κατάρτιση που θα επιτρέψει την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών.

Επιπλέον, η προθυμία και η δυνατότητα, ή μη, επένδυσης σε νέες τεχνολογίες επιφέρουν τον κίνδυνο να δημιουργηθούν σημαντικά κενά και διαφορές στις ικανότητες παραγωγής μεταξύ περιοχών και εκτάσεων.

Εργασία

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/728210