Ιστορία της Βιομηχανίας 4.0

Η ιστορία της Βιομηχανίας 4.0

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τα στάδια ανάπτυξης των βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής όπως έχουν αναπτυχθεί από την χειρωνακτική εργασίας ως την Βιομηχανία 4.0. Έχουν περιγραφεί ως η διαδρομή μέσα από τις τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις.


Εικόνα από το www.wikipedia.com

Η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε με την μηχανοποίηση και την μηχανική παραγωγή ενέργειας το 1800. Η επανάσταση αυτή έφερε την μετάβαση από την χειρωνακτική εργασία στις πρώτες διαδικασίες παραγωγής, κυρίως στον τομέα της κλωστουφαντουργίας.

Η δέυτερη Βιομηχανική Επανάσταση είχε ως έναυσμα την ηλεκτροδότηση που με την σειρά της προκάλεσε την εκβιομηχάνιση και την μαζική παραγωγή.

Η τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση με την εισαγωγή της μικροηλεκτρονικής και του αυτοματισμού. Στην βιομηχανία αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η ευέλικτη παραγωγή που σημαίνει ότι μια ποικιλία προϊόντων κατασκευάζεται σε ευέλικτες γραμμές παραγωγής με προγραμματιζόμενες μηχανές. Παρόλα αυτά, τα συστήματα παραγωγής εξακολουθούν να μην έχουν ευελιξία όσον αφορά την ποσότητα παραγωγής.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στην τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση η οποία προκλήθηκε από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT). Η τεχνολογική της βάση είναι η έξυπνη αυτοματοποίηση’ (smart automation) των κυβερνο-φυσικών συστημάτων. Το αποτέλεσμα της νέας αυτής τεχνολογίας για τα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής είναι η αναδιοργάνωση των συστημάτων αυτοματισμού σε κυβερνο-φυσικά συστήματα που έχουν την δυνατότητα να αυτο-οργανώνονται και τα οποία επιτρέπουν την ευέλικτη μαζική παραγωγή με ιδιαίτερη ευελιξία στις ποσότητες παραγωγής.

https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/viewFile/7072/4532

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/705116