Οι προκλήσεις της Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0)

Οι προκλήσεις στην υλοποίηση της Industry 4.0 είναι Οικονομικές, Κοινωνικές, Πολιτικές και Οργανωτικές/Εσωτερικές

Οικονομικές Προκλήσεις

 • Υψηλά οικονομικά κόστη
 • Ανάγκη προσαρμογής επιχειρηματικού μοντέλου
 • Ασαφή οικονομικά οφέλη σε σχέση με τις υπερβολικές επενδύσεις

Κοινωνικές:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Αίσθημα παρακολούθησης και δυσπιστία
 • Γενικότερη απροθυμία αλλαγής από τα ενδιαφερόμενα μέλη
 • Απειλή πλεονασμού του εταιρικού τμήματος Πληροφορικής
 • Απώλεια πολλών θέσεων εργασίας λόγω αυτόματων και ελεγχόμενων μέσω της τεχνολογίας πληροφορικής διαδικασιών, ειδικά για τους εργάτες (χειρωνακτικής εργασίας)

Πολιτικές

 • Έλλειψη κατάλληλων ρυθμίσεων, προτύπων και μορφών πιστοποίησης
 • Ασαφή νομικά ζητήματα και ασφάλεια των δεδομένων

Οργανωτικές/Εσωτερικές

 • Θέματα ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής τα οποία επιδεινώνονται σε μεγάλο βαθμό από την εγγενή ανάγκη να ανοίξουν τα καταστήματα παραγωγής που είχαν κλείσει
 • Θέματα αξιοπιστίας και σταθερότητας που απαιτούνται για την κρίσιμη επικοινωνία μεταξύ των μηχανών (machine-to-machine communication (M2M)), συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και σταθερών χρόνων καθυστέρησης
 • Ανάγκη για διατήρηση της ακεραιότητας των διαδικασιών παραγωγής
 • Ανάγκη αποφυγής τυχόν σφαλμάτων πληροφορικής καθώς αυτά θα προκαλούσαν δαπανηρές διακοπές στην παραγωγή
 • Ανάγκη προστασίας της βιομηχανικής τεχνογνωσίας (η οποία περιέχεται επίσης στα αρχεία ελέγχου για το εργαλείο βιομηχανικού αυτοματισμού)
 • Έλλειψη επαρκών δεξιοτήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
 • Χαμηλή δέσμευση ανώτατης διαχείρισης
 • Μη επαρκής εξειδίκευση των εργαζομένων.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια συνέντευξη από την αγγλική UATV (Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου του 2017) – Προκλήσεις της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης
Μια σύντομη εξήγηση του πώς η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση αναμένεται να είναι μια τεράστια πρόκληση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους σπουδαστές με τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά εργασίας τα προσεχή χρόνια?
https://www.youtube.com/watch?v=mFJ91lwFUVs

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/713071